Klachtenregeling

 

Interne klachtenregeling

Als u zich zorgen maakt over uw kind of andere kritiekpunten heeft wacht dan niet te lang. Van uw kritiek worden wij beter.

Waar kunt u een klacht over indienen?

  • Tegen een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
  • Tegen de overeenkomst tussen de houder en de ouder.

Wat betekent dit?

Dit betekent dat in de eerste instantie de betreffende leidster wordt aangesproken. Indien de “klacht” niet leidt tot verbetering kunt u een klacht indienen bij de directeur. Naast een mondelinge reactie ontvangt u bij een formele reactie een schriftelijke antwoord binnen zes weken van de directeur. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst in bij de directeur.

Welke procedure volgen we bij de behandeling van een interne klacht?

  • We onderzoeken de klacht zorgvuldig;
  • We houden de ouder zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de behandeling;
  • We houden rekening met de aard van uw klacht die, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld;
  • We handelen uw klacht binnen 6 weken na indiening bij de directeur af;
  • De klager ontvang een schriftelijk oordeel met redenen omkleed op de klacht;
  • Tevens is in dit oordeel een concrete termijn opgenomen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

  

Externe klachtenregeling
Indien de interne klachtenafhandeling niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid dat kunt gebruik maken van de externe klachtenregeling.  Hiervoor bestaat vanaf 1 januari 2016 de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (www. de geschillencommissie.nl) .Iedere kinderopvangorganisatie is verplicht zich bij deze geschillen commissie aan te sluiten. De uitspraak van deze geschillencommissie zijn bindend voor de ouders en ondernemer. Een klacht kunt u indienden bij www.klachtenloket-kinderopvang.nl.
Bij de downloads vindt u de procedure om een externe klacht in te dienen.